සම්පත් හෝ අන් දෙවී කෙනෙක්
නෑ මා නමදීන්නේ
මා හදේ අශාව ඔබමයි මා ස්වාමී
ගෙනෙන්නේ මී ඔබ වෙත
මා නැමදීම

ජීවනදියත් ඔබයි
නොසිදෙන උල්පතයි
සැනසුම් කරුත් ඔබයි
රජකරනු මැනේ

වඩිනුව අප මධ්‍යයේ
රජ කරනු මැන අප මධ්‍යයේ


Source by Sinhala Christian Songs