ඔබ ද මා එපා කී ආදරේ..
අද ඔබ මගෙ සඳ සාවිය වීලා..
මගෙ වු තොල් පෙති අද වෙනකෙකුහට දීලා..
ඔබට මා තවමත් ආදරෙයි..


Source by New Sinhala Mp3 FB Page